BANG_GIA_DICH_VU_KT_TTYT_HOA_LU__BHYT

GIÁ DVKT THỰC HIỆN TẠI TTYT HOA LƯ.xlsx

 NQ 32-2020 về giá DVYT.pdf

BẢNG GIÁ DVKT KHÁM, CHỮA BỆNH VIỆN PHÍ- ÁP DỤNG ĐỐI TƯỢNG KHÔNG CÓ BHYT (1. GIÁ VP).pdf